vop

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Danmar Travel, s.r.o

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Danmar Travel, s.r.o, (ďalej len „Všeobecné podmienky“) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované Danmar Travel, s.r.o, so sídlom Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sr, vložka č. 77829/B, IČO: 46452486 (ďalej len ako „Danmar Travel, s.r.o“). Všeobecné podmienky Danmar Travel, s.r.o sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorú cestovná kancelária uzatvára so zákazníkom (objednávateľom zájazdu, ďalej len ako „Zmluva o zájazde“). Podpisom zmluvy zákazník potvrdzuje, že tieto Všeobecné podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi.

I. Vznik zmluvného vzťahu

 1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: Danmar Travel, s.r.o, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom externých autorizovaných predajcov alebo vlastného predajného miesta, a objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej a vyššie len ako „zákazník“), pričom zákazník, ktorý nie je svojprávny v potrebnom rozsahu, musí byť zastúpený, najmä pri uzatváraní Zmluvy o zájazde, zákonným zástupcom (v prípade podpísania Zmluvy o zájazde v papierovej podobe musí byť podpis zákonného zástupcu úradne osvedčený).
 2. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a Danmar Travel, s.r.o vzniká na základe podpisu Zmluvy o zájazde. Úhrada zálohy podľa článku V ods. 2 týchto Všeobecných podmienok sa považuje za prejav vôle zákazníka byť viazaný ustanoveniami Zmluvy o zájazde. Zmluva o zájazde nadobúda účinnosť až okamihom úhrady zálohy podľa bodu V ods. 2 týchto Všeobecných podmienok.
 3. Obsah konkrétnej Zmluvy o zájazde je určený podľa webovej stránky, cenníka, vrátane týchto Všeobecných podmienok, príp. osobitných podmienok priložených k Zmluve o zájazde. Každý zájazd možno rezervovať písomne vrátane e-mailu.
 4. Uzatvorením Zmluvy o zájazde sa Danmar Travel, s.r.o zaväzuje zabezpečiť zákazníkovi služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a súlade s dohodnutými podmienkami.
 5. Zmluvný vzťah medzi Danmar Travel, s.r.o a zákazníkom sa riadi ustanoveniami zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch a Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb.).
 6. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa rozumie:
  • Cestovná kancelária (ďalej len „CK“): Danmar Travel, s.r.o. so sídlom Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka č. 77829/B, IČO: 46452486.
  • Cestujúci: fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. Všetky osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.
  • Zákon: zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1.1.2019.
  • Trvanlivý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, HDD.
  • Predajné miesto: prevádzkareň alebo iný priestor, kde CK alebo cestovná agentúra obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy o zájazde bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.
  • Rodič: zákonný zástupca dieťaťa (otec, matka) alebo ním poverená osoba vo veku 18 a viac rokov, ktorá je počas zájazdu povinná dozerať na bezpečnosť a zdravie dieťaťa (osoba mladšia ako 18 rokov), ktorí sú zároveň cestujúcimi.

II. Predmet zmluvy

 1. Danmar Travel, s.r.o sa zaväzuje, že zákazníkovi poskytne zájazd vymedzený v článku I Zmluvy o zájazde.
 2. Zákazník sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu uvedenú v článku II Zmluvy o zájazde.
 3. Vymedzenie zájazdu na webovej stránke obsahuje termín konania a program zájazdu, služby poskytnuté behom zájazdu, spôsob ubytovania, stravovania a predbežnú cenu zájazdu.
 4. S prihliadnutím k rozsahu zájazdu sú na webovej stránke uvedené iba podstatné body programu a na trase cesty iba významné zastávky.

III. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Práva zákazníka:
  • Právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb.
  • Právo vyžadovať od Danmar Travel, s.r.o informácie o skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb.
  • Právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách.
  • Právo kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy o zájazde pred začiatkom čerpania služieb podľa článku XII týchto všeobecných podmienkach.
  • Právo na reklamáciu nedostatkov.
  • Právo obdŕžať v stanovenej lehote bližšie informácie (pokyny) k zájazdu.
  • Právo na slobodný výber cestovného poistenia. Danmar Travel, s.r.o ponúka zákazníkom možnosť cestovného poistenia v spoločnosti Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051 (ďalej len ako „Union poisťovňa“). Zákazník nie je povinný vziať (kúpiť) si toto poistenie, ale každý zákazník musí mať uzatvorené minimálne cestovné poistenie v zahraničí, čo je povinný pred uskutočnením zájazdu Danmar Travel, s.r.o preukázať.
 2. Povinnosti zákazníka:
  • Poskytnúť pravdivo požadované údaje uvedené v Zmluve o zájazde a v prípade ich zmeny bezodkladne oznámiť tieto zmeny Danmar Travel, s.r.o.
  • Upozorniť Danmar Travel, s.r.o na cudziu štátnu príslušnosť zákazníka.
  • Každý zákazník zodpovedá za platnosť svojich cestovných dokladov. V prípade straty svojich cestovných dokladov v priebehu zájazdu je zákazník povinný obstarať si nové cestovné doklady na vlastné náklady. Zástupca Danmar Travel, s.r.o musí v takomto prípade zaistiť zákazníkovi doprovod na policajnú stanicu a oznámi mu potrebné kontaktné adresy na Slovenské veľvyslanectvo resp. jeho zastupiteľstvo v danej krajine alebo v najbližšej krajine (ak sa Slovenský zastupiteľský úrad v danej krajine nenachádza).
  • Zaplatiť sumu za zájazd v súlade s článkom V týchto VZP.
  • Splniť očkovaciu povinnosť do vybraných destinácií.
  • Riadiť sa pokynmi sprievodcu – organizátora a dodržiavať stanovený program.
  • Počínať si tak, aby nedochádzalo k poškodeniam na majetku a zdraví, živote na úkor ostatných zákazníkov.
  • Dodržiavať časy odchodov a príchodov, neobmedzovať svojím meškaním ostatných zákazníkov. Všetky náklady spojené s meškaním zavineným vlastným pričinením zákazníka si zákazník hradí sám.
  • Dodržiavať zásady hygieny a vyhýbať sa nadmernej konzumácii alkoholu a iných návykových látok v spoločnosti ostatných zákazníkov, ako aj fajčeniu.

IV. Práva a povinnosti Danmar Travel, s.r.o

K právam a povinnostiam zákazníka uvedených v článku III týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti Danmar Travel, s.r.o.

 1. Danmar Travel, s.r.o musí podľa najlepšieho vedomia a svedomia pred uzavretím Zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne informovať o všetkých skutočnostiach poskytovaných služieb Danmar Travel, s.r.o.
 2. Danmar Travel, s.r.o musí informovať zákazníka o platných predpisoch týkajúcich sa pasu, vízovej povinnosti a podmienok vstupu do vybraných destinácii.
 3. Danmar Travel, s.r.o nemusí sprostredkovať zákazníkovi plnenia nad rámec vopred dohodnutých, potvrdených a zaplatených služieb.
 4. Danmar Travel, s.r.o musí v zákonnej lehote oznámiť zákazníkovi zrušenie zájazdu.
 5. Ak obdrží Danmar Travel, s.r.o od zákazníka žiadosť o odstúpení od Zmluvy o zájazde, je Danmar Travel, s.r.o povinná vrátiť peniaze zákazníkovi podľa podmienok v článku XIII v lehote najviac 14 dní.
 6. Danmar Travel, s.r.o má právo odstúpiť od Zmluvy o zájazde so zákazníkom, ak zákazník poruší resp. nedodrží Zmluvu o zájazde vrátane týchto Všeobecných podmienok a ostatných súčastí Zmluvy o zájazde.
 7. Danmar Travel, s.r.o má právo manipulovať s cenou zájazdu na základe podmienok uvedených v článkoch V a VI týchto Všeobecných podmienok.
 8. Danmar Travel, s.r.o si vyhradzuje právo pri prideľovaní sedadiel zákazníkom v dopravnom prostriedku.
 9. Danmar Travel, s.r.o si vyhradzuje právo ubytovať dve až tri nezávislé prihlásené osoby (zákazníkov) na zájazd v jednej izbe, pokiaľ zákazník písomne nepožiadal o ubytovanie na jednotke izbe za adekvátny príplatok. Samostatnú izbu je zákazník povinný vyžiadať si už pri uzatváraní Zmluvy o zájazde.
 10. Danmar Travel, s.r.o si vyhradzuje právo na zmenu časov odchodu a príchodu ako i zmenu trasy vecného a časového programu zájazdu, pokiaľ sú tieto zmeny nutné z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych okolností, štrajku, dopravných problémov a porúch a ďalších okolností, ktoré Danmar Travel, s.r.o nemôže svojou činnosťou ovplyvniť. V týchto prípadoch nepreberá Danmar Travel, s.r.o zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku uvedených zmien.

V. Cena zájazdu

 1. Ceny zájazdov organizovaných Danmar Travel, s.r.o sú zmluvnými cenami dohodnutými písomnou dohodou medzi Danmar Travel, s.r.o a zákazníkom. V cenníku na webovej stránke Danmar Travel, s.r.o sú uvedené orientačné ceny, ktoré sa snažia vždy priblížiť reálnym cenám, avšak musia počítať so zmenami, ktoré Danmar Travel, s.r.o nemôže ovplyvniť. Pre určenie cien zájazdov je použitý kurz Eura oproti cudzím menám podľa oficiálneho kurzového lístka ECB a ceny služieb a poplatkov známych k dátumu tvorby ponuky na webovej stránke. Ceny sú uvedené vrátane DPH ak sa uplatňuje DPH. Cena zájazdu nezahŕňa víza, ak sú potrebné, Danmar Travel, s.r.o však môže zákazníkovi obstarať víza, avšak vždy za odplatu, ktorá je stanovená pre každý zájazd osobitne.
 2. Záloha na zájazd (ďalej a vyššie len ako „záloha“): Záloha je vždy najmenej 100% z ceny zájazdu. Zálohu je potrebné uhradiť najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa podpísania návrhu Zmluvy o zájazde v papierovej forme. Prípadne do termínu stanoveného Danmar Travel, s.r.o v potvrdení objednávky. Pokiaľ zákazník neuhradí zálohu v lehote podľa predchádzajúcej vety, Danmar Travel, s.r.o má právo postúpiť rezervované miesto zákazníka iným záujemcom.
 3. Platbu môže zákazník uhradiť v hotovosti priamo v kancelárii Danmar Travel, s.r.o, cez webovú stránku alebo prevodom na bankový účet Danmar Travel, s.r.o, vedený v Tatra banka, a.s., Hurbanovo námestie 1, Bratislava, Slovenská republika, SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK78 1100 0000 0029 4646 5377. Variabilný symbol: číslo zájazdu uvedeného na zmluve a konštantný symbol 0308.

VI. Zvýšenie ceny zájazdu

 1. Danmar Travel, s.r.o je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu o 8 % v prípade:
  • zvýšenia dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok;
  • zvýšenia poplatkov spojených s dopravou, napr. letiskových, prístavných alebo tranzitných poplatkov, pokiaľ tieto sú zahrnuté v cene zájazdu;
  • zmena kurzu meny EUR voči zahraničným menám.
 2. Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí Danmar Travel, s.r.o odoslať (poštou alebo elektronickou formou) zákazníkovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak Danmar Travel, s.r.o nemá právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.
 3. Zákazník akceptuje oprávnenie Danmar Travel, s.r.o zvýšiť vo vyššie uvedených prípadoch pôvodnú cenu zájazdu a zaväzuje sa rozdiel v cene uhradiť. Zvýšenie ceny spôsobom uvedeným v bode 1 tohto článku Všeobecných podmienok nie je dôvodom odstúpenia od Zmluvy o zájazde.

VII. Doprava a preprava

 1. Danmar Travel, s.r.o spolupracuje s najvýhodnejšími leteckými spoločnosťami v snahe poskytnúť zákazníkovi čo najkomfortnejšie podmienky leteckej dopravy. Letecká doprava z Európy do cieľovej krajiny je zahrnutá v cene zájazdu, často zahŕňa aj prestupy. V cene zájazdu sú zahrnuté letiskové náklady (poplatky a taxy spolu), ktoré sú nedeliteľnou súčasťou letenky. Letiskové náklady sú počas roka premenlivé, a môžeme ich výšku pre zákazníka garantovať až po vystavení letenky. Letiskové náklady zahŕňajú letiskové, palivové, bezpečnostné poplatky a poplatok za vystavenie letenky. Presná výška letiskových poplatkov je uvedená zväčša, avšak nie vždy – závislé od dátumu vystavenia letenky, pri doplatku, ktorý sa zasiela spolu s podrobnými pokynmi k zájazdu.
 2. Danmar Travel, s.r.o má snahu pre svojich zákazníkov zvoliť vždy leteckú dopravu, ktorá je včasná, presná a pohodlná, napriek tomu však môže niekedy vzniknúť meškanie. Danmar Travel, s.r.o nezodpovedá za meškanie leteckých spoločností a z toho vyplývajúce oneskorenia počas zájazdu, vždy sa však snaží vhodným spôsobom reagovať. Danmar Travel, s.r.o odporúča svojim zákazníkom, aby mali pri sebe v príručnej batožine všetky potrebné veci, bez ktorých by sa nedokázali zaobísť počas zájazdu (najmä lieky, nevyhnutný odev a obuv a pod.), pretože síce zriedkavo, ale niekedy predsa sa stane, že sa oneskorí dodanie batožiny zákazníka. Za meškanie batožiny zákazníka, stratu či jej poškodenie zodpovedá priamo letecká spoločnosť, preto Danmar Travel, s.r.o nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu batožiny, oneskorenie alebo jej poškodenie. Práva zákazníka vo vzťahu k leteckej spoločnosti so sídlom v EÚ však chráni aj Európska únia v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 zo dňa 11.04.2004 (ďalej len ako „Nariadenie o letoch“) a zoznam týchto práv je dostupný v jej informačnom systéme: http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm. Sprievodca Danmar Travel, s.r.o sa počas zájazdu vždy pokúsi zákazníkovi pomôcť pri riešení akejkoľvek nepríjemnej situácie voči leteckej spoločnosti, avšak pritom nemôže na úkor ostatných zákazníkov meniť program zájazdu a musí si plniť základné povinnosti.
 3. Danmar Travel, s.r.o odporúča zákazníkom pri akejkoľvek strate dokladov, batožiny či vzniknutej škode počas prepravy vždy postupovať podľa reklamačného poriadku prepravnej spoločnosti. V prípade leteckej dopravy si pri oneskorení dodania batožiny musí zákazník ešte na letisku v danej leteckej spoločnosti vyzdvihnúť doklad o reklamácii nedodania, pričom reklamácii bude pridelené evidenčné číslo. Odporúčame zákazníkovi vždy pri reklamácii uviesť adresu jeho hotela, resp. iného miesta, na ktorom má zájazd pokračovať (prípadne adresu domov), ako aj opis batožiny, aby ju bolo možné identifikovať. Letecké spoločnosti potom môžu jednoducho doručiť zákazníkovi rýchlejšie (obvykle do 2 dní) batožinu na potrebné miesto.
 4. V prípade, ak je zákazníkovi odmietnutý nástup do lietadla (prípad tzv. overbookingu, keď letecká spoločnosť predá viac leteniek s očakávaním, že nie všetci cestujúci sa dostavia, v snahe neprísť o kapacitu nečakanými stornami cestujúcich), má zákazník v prípade letov z letísk Európskej únie a na letiská Európskej únie nárok podľa práva Európskej únie na kompenzáciu priamo od leteckej spoločnosti v sume od 250 EUR (podľa dĺžky letu) a súčasne má možnosť voľby buď nárokovať si od leteckej spoločnosti náhradný let alebo refundáciu nákladov na letenku a súčasne spiatočný let do miesta prvého odletu, resp. aj iné práva podľa Nariadenia o letoch. Danmar Travel, s.r.o nemôže prípady overbookingu nijako ovplyvniť a nenesie žiadnu zodpovednosť za následky odmietnutia vstupu do lietadla. Danmar Travel, s.r.o môže poskytnúť zákazníkovi primeranú súčinnosť k tomu, aby sa mohol z náhradného letu pripojiť k zájazdu, avšak neposkytuje nijakú náhradu za nevyčerpané služby z dôvodu omeškania letu a negarantuje dodržanie programu zájazdu. Danmar Travel, s.r.o poskytne podľa možností zákazníkovi pomoc, aby sa mohol v čo najväčšej možnej miere zúčastniť programu zájazdu, avšak nie na úkor ostatných zákazníkov.
 5. Všetky nároky vrátane nároku na náhradu škody, ktoré vyplývajú zákazníkovi z leteckej prepravy, sa posudzujú v prípade letov z letísk Európskej únie a na letiská Európskej únie podľa Nariadenia o letoch, inak podľa všeobecnej zodpovednosti za škodu. Danmar Travel, s.r.o nie je zodpovedná za akékoľvek časové posuny v rámci čerpania služieb podľa Zmluvy o zájazde, resp. ani za nevyčerpanie služieb podľa Zmluvy o zájazde, ktoré sú zapríčinené nedostatkami v službách leteckej prepravy a súvisiacich službách, a Danmar Travel, s.r.o z tohto dôvodu neposkytuje finančnú ani inú náhradu. Danmar Travel, s.r.o však dbajúc na spokojnosť a komfort zákazníka môže poskytnúť v takom prípade primeranú súčinnosť a pomoc zákazníkovi, pokiaľ to podmienky zájazdu umožňujú, a to tak, aby takáto pomoc a súčinnosť nebola na úkor ostatných zákazníkov. Nakoľko Danmar Travel, s.r.o nemôže ovplyvniť činnosť leteckých dopravcov, nedostatky v leteckej preprave neoprávňujú objednávateľa zrušiť zájazd, resp. uplatňovať si voči Danmar Travel, s.r.o akékoľvek nároky z tohto dôvodu. V prípade, ak nedostatky v službách leteckej prepravy negatívne ovplyvnia celý zájazd, Danmar Travel, s.r.o sa bude snažiť zabezpečiť pokračovanie programu zájazdu v najširšom možnom rozsahu, avšak nezodpovedá za nedodržanie programu zájazdu, ani z tohto dôvodu nie je povinná poskytnúť náhradu. Na zmiernenie ujmy zákazníkov sa však Danmar Travel, s.r.o pokúsi poskytnúť zákazníkom pomoc v uplatňovaní ich práv voči leteckým spoločnostiam.
 6. Danmar Travel, s.r.o nie je zodpovedná za problémy súvisiace so zaregistrovaním sa na let (tzv. check-in) a s prestupmi medzi jednotlivými letmi. V prípade, ak Danmar Travel, s.r.o ako sprostredkovateľ obstaráva zaregistrovanie sa na let, nezodpovedá za výsledok, a to najmä v prípade, ak zmeny či zrušenie letu nastanú z dôvodov na strane leteckej spoločnosti.
 7. Zákazník je povinný dodržať hmotnostný limit batožiny, ktorý určuje letecká spoločnosť. Akékoľvek náklady spôsobené nadváhou batožiny si hradí zákazník z vlastných zdrojov.
 8. Prepravu počas zájazdov zabezpečujú zmluvní partneri Danmar Travel, s.r.o. Preprava je realizovaná: autobusmi, mikrobusmi, vlakmi, osobnými aj terénnymi autami, lodnými trajektmi, člnmi, v prípade exotických zájazdov môžu byť použité ako dopravný prostriedok zvieratá (ťavy, slony, kone a pod.)
 9. V priebehu zájazdu môže vzniknúť na dopravnom prostriedku vážna porucha – stav vozidla, ktoré kvôli technickej vade bráni presunu, čiže prostriedok je nepojazdný alebo je v stave, ktorý ohrozuje bezpečnosť cestujúcich. Danmar Travel, s.r.o sa v takomto prípade zaväzuje v rámci možností zabezpečiť iný druh dopravy. Vyradenie klimatizácie, kúrenia, ventilácie, vnútorného osvetlenia, nesklonnosť sedadiel, nefunkčná audio alebo video zostava, nepriliehavé tesnenie, predimenzovanie kapacity cestujúcimi, a pri exotických zájazdoch aj nadmerné znečistenie, resp. nie závažný výskyt hmyzu, sa nepovažujú za poruchu, pri ktorej je nutné meniť dopravný prostriedok, ibaže by tento nedostatok mohol vážne ohroziť zdravie zákazníkov.
 10. Pri niektorých leteckých spoločnostiach nie je v základnej cene letenky uhradená batožina na odbavenie. V cene letenky je iba príručná batožina. Klient však má možnosť za príplatok stanovený leteckou spoločnosťou si danú batožinu do podpalubia doobjednať. O tejto skutočnosti a výške poplatku bude informovaný najneskôr v podrobných pokynoch k zájazdu.

VIII. Ubytovanie a stravovanie 

 1. Ubytovanie je zahrnuté v cene zájazdu. Pri zájazdoch ide o ubytovanie strednej kategórie podľa miestnych noriem alebo vyššej kategórie podľa miestnych noriem (vždy v jednom z uvedených: hotel 3* - 5*, hostel, motel, guest house, lodge, bungalovy) so sociálnym zariadením priamo na izbe (pokiaľ nie je uvedené inak) a podľa typu zájazdu. V exotických krajinách sa možný výskyt hmyzu na izbách nepovažuje za zníženú kvalitu ubytovania. Ubytovanie na jednolôžkovej izbe (single) sa realizuje za príplatok určený Danmar Travel, s.r.o. Viac je uvedené na webovej stránke Danmar Travel, s.r.o. Stravovanie je zahrnuté v cene zájazdu. V prípade, že stravovanie nie je uvedene v cene zájazdu, každý účastník si stravu zabezpečuje a hradí na vlastné náklady. 
 2. Podrobnosti o ubytovaní a forme stravovania na zájazde sú súčasťou podrobných pokynov pre konkrétny zájazd.
 3. Ubytovanie na plnohodnotnej trojlôžkovej izbe nie je počas zájazdov možné, iba v niektorých ojedinelých prípadoch. Na niektorých zájazdoch je však možná prístelka za plnú cenu.

IX. Program

 1. Základný program zájazdu je popísaný na webovej stránke. Obsah tohto programu sa Danmar Travel, s.r.o zaväzuje dodržať. Podrobnejšie rozpísaný program bude pri všetkých zájazdoch zákazníkom zaslaný v podrobných pokynoch pred zájazdom. Zákazníci musia rešpektovať inštrukcie a pokyny sprievodcu Danmar Travel, s.r.o, ako aj miestnych sprievodcov, vodičov, personálu na letiskách, železničných staniciach a bezpečnostných zložiek daného štátu. Zákazníci sú povinní dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov a dodržiavať vopred určený a stanovený čas odchodu, vyhlásený sprievodcom Danmar Travel, s.r.o pri jednotlivých priebežných zastaveniach, a tiež dodržiavať jeho ďalšie organizačné pokyny. Ak sa zákazník nedostaví k odchodu autobusu, či iného dopravného prostriedku v určenom čase sprievodcom Danmar Travel, s.r.o, bude mať možnosť pripojiť sa k zájazdu na vlastné náklady v najbližšej cieľovej zastávke podľa programu. Pokiaľ svojím správaním zákazník ohrozí program, bezpečnosť a priebeh zájazdu, preukázateľne obťažuje ostatných zákazníkov alebo pokiaľ inak poruší tieto Všeobecné podmienky pre účasť na zájazdoch, platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť okamžite vylúčený zo zájazdu bez finančnej náhrady, pričom si dopravu domov zabezpečuje výlučne na vlastné náklady a zodpovednosť.
 2. Danmar Travel, s.r.o má právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu zákazníkov, nedostatkom v leteckej, resp. inej preprave, ktoré nemôže ovplyvniť, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam, alebo vzhľadom na neumožnený vstup do danej krajiny či oblasti plánovaný program zájazdu, a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zákazníka voči Danmar Travel, s.r.o. Súčasťou vybraných zájazdov Danmar Travel, s.r.o je aj program, ktorý so samotným pobytom v istých náročných a neprehľadných geografických či spoločenských podmienkach predpokladá aj istú fyzickú a zdravotnú pripravenosť zákazníkov a dodržiavanie miestnych zvyklostí.
 3. Zákazník uzavretím Zmluvy o zájazde jednoznačne akceptuje, že si je vedomý toho, že zájazdy organizované Danmar Travel, s.r.o sú špecifickým produktom, ktorý si v prípade nepredvídateľných okolností a v prípade, ak nastanú okolnosti vyššej moci, vyžaduje vynaloženie dodatočných výdavkov a nákladov, ktoré znáša zákazník. Ide najmä, nie však výlučne o úhradu ceny leteniek s cieľom zachovania ďalšieho priebehu zájazdu, resp. návratu domov v prípade, ak je nepredvídateľnými mimoriadnymi okolnosťami „vyššej moci“ (napr. vojna, vzbura, útok teroristov, povstanie, štrajky, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov, zastupiteľských úradov a pod., alebo iné ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo životov zákazníkov) pôvodne plánovaná trasa zájazdu nepriechodná. Danmar Travel, s.r.o si vyhradzuje právo zmeniť trasu zájazdu, časť zájazdu, stanovený program zájazdu a časové harmonogramy programov zájazdu, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych okolností „vyššej moci“ (viď vyššie uvedené konkrétne príklady), ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať, a ktorým nebolo možné zabrániť.
 4. V prípade neakceptovania zmeneného/náhradného programu trasy sa zákazník zaväzuje uhradiť Danmar Travel, s.r.o reálne navyše vzniknuté náklady. Za podstatnú zmenu podmienok Zmluvy o zájazde sa nepovažuje zmena trasy zájazdu; ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu; zmena stanoveného programu zájazdu a časových harmonogramov programov z dôvodov, za ktoré Danmar Travel, s.r.o nezodpovedá alebo vzniknú zásahom nepredvídateľných mimoriadnych okolností „vyššej moci“; zmena miesta nástupu a výstupu, času a miesta odletu alebo príletu; zmena spôsobu prepravy; poruchy dopravy (najmä ale nie výlučne: meškanie lietadla/vlaku/iného dopravného prostriedku; zmena prevádzkovateľa dopravy; zmena typu lietadla; poruchy dopravných prostriedkov).
 5. Za služby, ktoré zákazník, či už z vlastnej vôle alebo z vôle iného subjektu, ktorý nie je v zmluvnom či obdobnom vzťahu s Danmar Travel, s.r.o, nevyužije (letecké presuny, komplet dopravu a pod.) Danmar Travel, s.r.o neposkytuje žiadnu kompenzáciu či náhradu.

X. Vedúci zájazdu

 1. Vedúci zájazdu Danmar Travel, s.r.o má prax v danej oblasti a v dotyčnej destinácii sa vyzná veľmi dobre. Vedúci zájazdu je zákazníkom k dispozícii počas dohodnutého času každý deň počas dĺžky trvania pobytu. Zákazník má právo obrátiť sa na vedúceho zájazdu s každým problémom týkajúcim sa zájazdu. Vedúci zájazdu je v kontakte s Danmar Travel, s.r.o podľa možnosti nepretržite počas zájazdu. Vedúci zájazdu sa k cieľovej skupine pripája až v cieľovej destinácii ak nie je určené inak.
 2. Pri exotických zájazdoch Danmar Travel, s.r.o využíva služby aj lokálnych sprievodcov, dopravcov a služby miestnych touroperátorov.
 3. Vedúci zájazdu má právo na nutné úpravy programu aj v priebehu zájazdu, predovšetkým k prihliadnutiu bezpečnosti účastníkov.

XI. Víza

 1. Danmar Travel, s.r.o zabezpečuje vybavenie víz do krajín, do ktorých občania SR víza potrebujú. Danmar Travel, s.r.o za osobitnú odplatu zákazníkovi, ktorý je držiteľom platného slovenského cestovného dokladu, zabezpečuje vybavenie víz. Danmar Travel, s.r..o zabezpečuje za odplatu vybavenie víz aj cudzím štátnym príslušníkom, do krajín ktoré navštívia v rámci zájazdu a s ktorými má ich domovská krajina vízovú povinnosť. Pokiaľ zákazník nebude mať v pase platné víza danej krajiny, Danmar Travel, s.r.o si bude nárokovať stopercentné storno poplatky ceny zájazdu a služieb.
 2. Danmar Travel, s.r.o poskytuje klientom vybavenie konzulárnych aj elektronických víz.  Typ víz závisí od krajiny vydania. Typy víz do jednotlivých krajín sú uvedené aj s cenníkom na webovej stránke CK.
 3. Danmar Travel, s.r.o si pri objednávke od zákazníkov vyžiada všetky potrebné dokumenty k úspešnému vybaveniu víz. Danmar Travel, s.r.o začne s procesom vybavenia víz až potom, ako zákazník doručí všetky potrebné dokumenty a uhradí dohodnutú cenu za proces vybavenia víz.
 4. Pri zrušení objednávky zo strany zákazníka si Danmar Travel, s.r.o po tom ako uhradil cenu za službu, si Danmar Travel, s.r.o účtuje stopercentný storno poplatok ceny služby.
 5. V nevyhnutných prípadoch može byť pas zaslaný na písomnú žiadosť a náklady zákazníka späť zákazníkovi poštou ako poistený list, ale Danmar Travel, s.r.o nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu či omeškanie. Danmar Travel, s.r.o nemôže v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za neudelenie víz zákazníkom. Udelenie, resp. neudelenie víz je v kompetencii príslušného zastupiteľského úradu. Viac informácii má zákazník k dispozícii na internetovej stránke MZV SR a prípadné informácie o vízovej povinnosti poskytne Danmar Travel, s.r.o priamo v kancelárii.

XII. Zmeny dohodnutých služieb

 1.  Danmar Travel, s.r.o si vyhradzuje právo v nevyhnutne potrebnom rozsahu zmeniť program, trasu a ďalšie objednané služby, ktoré zahrňuje uzavretá Zmluva o zájazde, podrobnejšie podľa podmienok článkov IX a X týchto Všeobecných podmienok.
 2. Ak Danmar Travel, s.r.o zruší zájazd z iných dôvodov ako je uvedené v bode 1 tohto článku Všeobecných podmienok v lehote kratšej ako 21 dní pred termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.
 3. Pokiaľ Danmar Travel, s.r.o poruší svoje povinnosti vyplývajúce z uzavretej Zmluvy o zájazde, má zákazník právo na vrátenie zálohy.

XIII. Zrušenie účasti na zájazde

 1. Danmar Travel, s.r.o môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy o zájazde odstúpiť iba z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností zákazníkom.
 2.  Ak nie je dôvodom odstúpenia zákazníka od zmluvy porušenie povinností Danmar Travel, s.r.o zo zákona alebo zmluvy, je zákazník povinný zaplatiť Danmar Travel, s.r.o odstupné určené v bode 4 tohto článku Všeobecných podmienok. Ak Danmar Travel, s.r.o odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností zákazníka, je zákazník povinný zaplatiť Danmar Travel, s.r.o storno podľa vymedzenia v bodoch 5, 6 a 7 týchto Všeobecných podmienok.
 3. Za deň odstúpenia od Zmluvy o zájazde zo strany zákazníka je považovaný deň, kedy bola od zákazníka do Danmar Travel, s.r.o doručená písomná informácia (aj v elektronickej forme) o zrušení jeho účasti na zájazde.
 4. Zákazník je povinný zaplatiť Danmar Travel, s.r.o odstupné vo výške 100 % z vopred stanovenej ceny zájazdu, pokiaľ odstúpi od Zmluvy o zájazde z iných dôvodov ako v bode 5).
  • Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde alebo počas zájazdu alebo pobytu dobrovoľne nevyčerpá službu, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej celkovej ceny všetkých objednaných služieb. To isté platí v prípade, že objednávateľ nemôže nastúpiť na zájazd alebo pobyt alebo vyčerpať službu pre porušenie svojich povinností.
 5. Storno poplatky si Danmar Travel, s.r.o nebude nárokovať v prípade, ak si objednávateľ za seba zabezpečí náhradníka. Má právo na vrátenie všetkých prijatých záloh a doplatkov znížených o náklady vzniknuté touto operáciou (rezervovanie leteniek a ubytovania). Náhradník je povinný zmenu ohlásiť. Náhradník si víza zabezpečuje sám. Danmar Travel, s.r.o môže na žiadosť náhradníka, tomuto za odplatu zabezpečiť potrebné víza. Náhradníka je potrebné nahlásiť v elektronickej forme.
 6. Storno poplatky sa nenárokujú v prípade zmeny termínu o viac ako 3 dni oproti pôvodnému termínu alebo zvýšenia ceny zájazdu o viac ako 10%, bez letiskových nákladov. Danmar Travel, s.r.o je v tomto prípade povinná oznámiť účastníkovi novovzniknuté skutočnosti.
 7. Danmar Travel, s.r.o nemá voči zákazníkovi nárok na storno poplatky, ak Danmar Travel, s.r.o zruší zájazd z dôvodu nepredvídateľných mimoriadnych okolností „vyššej moci“ (napr. vážna politická situácia, prírodná katastrofa, dopravná kolízia).
 8. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy o zájazde sa spravujú Občianskym zákonníkom v účinnom znení (č. 40/1964 Zb.).

XIV. Zľavy

Zľavy sú riešené individuálne na každý zájazd. 

XV. Podrobné pokyny k zájazdu

Zákazník obdrží podrobné pokyny k zájazdu minimálne dva týždne, ak nie je dohodnuté inak, pred dátumom odchodu zájazdu. Pokiaľ zákazník neobdrží podrobné pokyny ku zájazdu do 10 dní, ak nie je dohodnuté inak, pred odchodom, odporúčame bezodkladne upozorniť na takúto skutočnosť Danmar Travel, s.r.o.

XVI. Cestovné poistenie

 1. Každý zákazník je povinný uzavrieť cestovné poistenie pred cestou a byť poistený počas celej doby trvania zájazdu, buď individuálne v príslušnej poisťovni, alebo priamo v Danmar Travel, s.r.o. Ak uzatvára toto poistenie individuálne, je povinný sa týmto potvrdením voči Danmar Travel, s.r.o preukázať. V prípade, že sa zákazník nie je schopný preukázať platným poistením liečebných nákladov v zahraničí, je povinný uzavrieť toto poistenie u Danmar Travel, s.r.o, a na mieste ho Danmar Travel, s.r.o uhradiť. Zákazníci, ktorí nemajú uzatvorené cestovné poistenie sa nemôžu zúčastniť zájazdov organizovaných Danmar Travel, s.r.o.
 2. Danmar Travel, s.r.o však každému zákazníkovi odporúča uzavrieť komplexné cestovné poistenie hneď pri  podpise návrhu Zmluvy o zájazde v papierovej forme, kedy je súčasťou poistenia aj poistenie voči stornu zájazdu. Komplexné poistenie môže zákazník uzavrieť aj neskôr, a to aj po uzavretí Zmluvy o zájazde, ale vtedy sa už poistenie voči stornu nedá uplatniť. Ak zákazníkovi úraz či ochorenie neumožni vycestovať s Danmar Travel, s.r.o na zájazd a zákazník neuzatvoril poistenie proti stornu zájazdu, resp. komplexné cestovné poistenie, zákazník znáša sám všetky náklady spojené s jeho neúčasťou na zájazde.
 3. Pokiaľ zákazník uvedie, že má záujem o komplexné cestovné poistenie uzavreté prostredníctvom Danmar Travel, s.r.o, je povinný sumu za poistenie uhradiť s prvou platbou. Poistenie bude uzatvorené až po úhrade od zákazníka. Aby bolo možné uplatniť si nárok na storno zájazdu, musí byť poistenie uzatvorené najneskôr do 24 hodín od prvej platby. Po uzatvorení poistenia nie je možné zrušiť ho.
 4. Cestovné poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu. Zákazníci Danmar Travel, s.r.o môžu toto poistenie uzavrieť priamo v predajnej kancelárii Danmar Travel, s.r.o. Zákazník týmto spôsobom uzatvára zmluvný vzťah u poisťovne Uniqa poisťovňa, a.s., Krasovského 15, Bratislava. Danmar Travel, s.r.o slúži ako sprostredkovateľ zmluvy.
 5. Typy a varianty cestovného poistenia sú uvedené na webovej stránke: https://www.uniqa.sk/cestovne-poistenie/

XVII. Zodpovednosť za zákazníka na zájazde

 1. Zákazník sa zúčastňuje zájazdu a programoch na ňom na vlastné nebezpečenstvo.
 2. Zákazník je povinný riadiť sa v priebehu trvania zájazdu pokynmi vedúceho zájazdu a pri prípadnom individuálnom programe informovať vedúceho zájazdu o plánovanej trase a programe.
 3. V prípade ak fyzický a psychický stav zákazníka nezodpovedá náročnosti programu alebo ak je zákazník pod vplyvom alkoholu, či iných omamných látok, má vedúci právo vylúčiť zákazníka zo športového programu alebo mu ho zakázať.
 4. Danmar Travel, s.r.o nezodpovedá za majetok zákazníka v prípade poškodenia, straty či odcudzenia. Priebeh zájazdu, ktorý má za cieľ splniť predpokladaný program, si vyžaduje mieru disciplíny jej účastníkov. Sem patrí predovšetkým dodržiavanie vopred stanoveného času vyhláseného vedúcim zájazdu. V prípade, že sa zákazník nedostaví k autobusu, alebo inému dopravnému prostriedku v stanovenom čase (max. čakacia lehota je 15 min.), bude mať možnosť pripojiť sa k zájazdu na vlastné náklady v najbližšej možnej zástavke.
 5. Ak sa klientka rozhodne cestovať na zájazd už v čase gravidity, učiní tak na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.
 6. Ak s dospelou osobou cestuje aj dieťa, je zaň plne zodpovedný doprovod a nie vedúci zájazdu.

XVIII. Ochrana osobných údajov

Zákazník podpisom zmluvy prehlasuje, že mu boli poskytnuté všetky relevantné informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v rozsahu Vyhlásenia o ochrane osobných údajov Danmar Travel, s.r.o: https://danmar.travel/sk/gdpr

XIX. Reklamácie

 1. Danmar Travel, s.r.o je povinná poskytnúť zákazníkovi služby, ktoré sú súčasťou zájazdu v súlade s uzatvorenou Zmluvou o zájazde. Pokiaľ zákazník zistí, že služby poskytované Danmar Travel, s.r.o nezodpovedajú službe ponúkanej spoločnosťou Danmar Travel, s.r.o, môže uplatniť svoje právo na reklamáciu.
 2. V priebehu zájazdu je zákazník povinný nedostatky služieb reklamovať u vedúceho zájazdu. Pokiaľ nie je možné odstrániť poruchu na službe okamžite, vedúci zájazdu sa zaväzuje spísať so zákazníkom záznam, ktorý obsahuje osobné údaje zákazníka, dátum sťažnosti a predmet reklamácie.
 3. Po ukončení zájazdu môže zákazník uplatniť reklamáciu priamo v predajnej kancelárii Danmar Travel, s.r.o.
 4. Vedúci zájazdu je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia alebo odo dňa ukončenia zájazdu v prípade, že reklamácia bola uplatnená na zájazde a nebola vyriešená na mieste.
 5. Právo na reklamáciu zákazníkovi zanikne v prípade, ak nebolo uplatnené do 3 mesiacov od skončenia zájazdu.

XX. Osobitné podmienky

 1. Danmar Travel, s.r.o si vyhradzuje právo pri nepredvídateľných mimoriadnych okolnostiach „vyššej moci“ na zmeny programu počas zájazdu a na zabezpečenie adekvátneho náhradného programu. Náhrady vychádzajúce zo strateného času sa neposkytujú.
 2. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 21 rokov, ktorá je zákonným zástupcom takejto osoby, s inou sprievodnou osobou len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami.
 3. Zahraniční zákazníci Danmar Travel, s.r.o uzatvorením Zmluvy o zájazde, čiže tým aj prijatím týchto Všeobecných podmienok výslovne súhlasia, aby sa na ich vzťahy voči Danmar Travel, s.r.o aplikoval právny poriadok SR.
 4. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované Danmar Travel, s.r.o, s výnimkou prípadov, ak Danmar Travel, s.r.o vopred dohodne písomne s cestujúcim (objednávateľom) iný rozsah vzájomných práv a povinností.
 5. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté na webovej stránke a cenníku Danmar Travel, s.r.o o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a Danmar Travel, s.r.o si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.
 6. Tieto zmluvné podmienky Danmar Travel, s.r.o nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2021 1. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi cestujúcim a Danmar Travel, s.r.o pred 01.01.2021 a právne vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia právnou a zmluvnou úpravou platnou a účinnou pred 01.01.2021.


© 2024 Danmar Travel | Tvorba webových aplikácií